Algemene Voorwaarden

Identificatie van Papier Present BV als verkoper:

Handelend onder de naam Papier Present
Vestigings- en bezoekadres:
Papier Present BV
Preenakker 19
B-1785 Merchtem
www.papierpresent.be
Telefoonnummer: +32 52 40 80 80
E-mail: support@papierpresent.be
BTW-nummer: BE 0424.827.435
ING BE86 3100 3655 5750 - BIC BBRUBEBB

Algemene Verkoopsvoorwaarden:

 1. Door het ondertekenen van een order, verplicht de koper zich tot afname van de bestelde goederen. Voor de uitvoering van een bestelling gelden alleen de gegevens vermeld op onze kooporders.
 2. In geval van annulatie van een bestelling door de koper, is deze een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 25 % van de waarde van de bestelling. De volledige verkoopprijs mag evenwel aangerekend worden indien de verkoper voor de annulatie van de bestelling door de koper, zelf reeds begonnen was met het uitvoeren van zijn eigen prestaties.
 3. De te leveren hoeveelheden kunnen slechts bij benadering worden vermeld, daar afwijkingen om technische redenen onvermijdbaar zijn. Deze kunnen tot 20% van de bestelde hoeveelheid bedragen.
 4. De leveringstermijnen kunnen slechts benaderend opgegeven worden. Vertragingen bij de levering, in gevallen van heirkracht, of door toedoen van onze leveranciers, kunnen nooit aanleiding geven tot gelijk welke eis tot schadevergoeding.
 5. Bij de afmetingen en de dikte van de geleverde goederen, wordt de gebruikelijke tolerantie van +/-10% als conform aan de bestelling beschouwd.
 6. Een nauwgezette weergave van de drukkleuren, inkleuringen en afwerking is technisch niet steeds mogelijk, zodat hierdoor geen enkele waarborg kan verstrekt worden. Slechts grote afwijkingen kunnen aanleiding geven tot betwisting.
 7. Wanneer ontwerpen en modellen door ons worden vervaardigd, behouden wij ons alle auteursrechten voor, in het bijzonder het recht op reproductie ervan. Ook indien de koper de kosten hiervoor betaalt, blijven deze rechten onze eigendom.
 8. Voor door de koper onjuist opgegeven drukteksten, of voor fouten, die door de koper bij het voorleggen van de “goed voor druk” over het hoofd werden gezien, kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden.
 9. De bewaring van de goederen in afwachting van levering of afhaling geschiedt op risico van de koper. De goederen reizen steeds op risico van de koper, zelfs indien franco geleverd wordt. Er wordt uitdrukkelijk gesteld dat er geen vervoersovereenkomst ontstaat.
 10. Aankopen die worden gedaan in naam van een bedrijf vallen niet onder het retourrecht.
 11. Klachten i.v.m. geleverde goederen dienen ons schriftelijk te bereiken, uiterlijk 8 dagen na levering of ontvangst der goederen. De klachten moeten grondig gemotiveerd zijn.
 12. De koper erkent bovendien uitdrukkelijk op de hoogte gebracht te zijn door de verkoper van de aanwendingsmogelijkheden van de verkochte producten. Voor foutief gebruik van de gekochte goederen kan de verkoper derhalve niet aansprakelijk worden gesteld.
 13. Facturen zijn contant betaalbaar, bij ontvangst, en zonder korting, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 14. Bij elke laattijdige betaling behouden wij ons het recht voor het factuurbedrag te verhogen met de moratoire en conventionele vastgestelde intresten en vergoedingen, schadebeding inbegrepen.
 15. De goederen blijven eigendom van de verkoper tot aan de volledige betaling van onze rekening.
 16. Behandeling van geschillen valt onder de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank van Brussel.

 

close Created with Sketch.